BAŞBAKANLIK

BASIMEVİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

MÜDÜRLÜĞÜNÜN TARİHÇESİ

        a – Kuruluş Amacı

             Basımevi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, genel ve katma bütçeli dairelerle, özel idare ve belediyelerden, kamu iktisadî teşebbüslerinden,özel ve tüzel kişilerden basım işleriyle ilgili siparişleri almak; 1322 sayılı Kanun’da belirtilen basım ve dağıtım hizmetleriyle ilgili işleri yapmak üzere kurulmuştur.

             b – Tarihî Gelişimi

             Başbakanlık Matbaasının idaresiyle ilgili ilk mevzuata 20 Mayıs 1933 tarih ve 2187 sayılı “Başvekâlet Teşkilâtı ve Vazifeleri Hakkında Kanun”da rastlanılmaktadır.

             Başbakanlık merkez teşkilâtı birimlerinden olan Neşriyat Müdürlüğü’nün görevlerinin sayıldığı bu Kanun’un 7 nci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında : “Başvekâlet Matbaasını idare eder” ve “Resmi Gazete’yi çıkarır ve hesaplarını tutar.” ifadesi bulunmaktadır.

             23 Haziran 1943 tarih ve 4443 sayılı Kanun’un gerekçesinde “Devlete Ait Matbaaların Birleştirilmesi Hakkında Kanun’la Kurulan Devlet Matbaası için, Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğü’ne bağlı yeni bir müdürlük ihdas olunmuştur.” ibaresi yer almaktadır. Bu Kanun’a  bağlı kadro cetvelindeki Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğü kısmında 4 üncü derecede (1) Devlet Matbaası Müdürü (İhtisas mevkii) kadrosu bulunmaktadır.

             Ayrıca, 9 Mart 1954 tarih ve 6330 sayılı Başvekâlet Teşkilâtı Hakkında Kanun’da Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğü kadroları arasında 5 inci derecede (1) “Matbaa  Müdürü (İhtisas mevkii)” kadrosuna yer verilmiştir.

             10 Nisan 1967 tarih ve 852 sayılı “Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanun”la, Başbakanlık Matbaasının yapısında değişiklik yapılarak Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü haline getirilmiştir.

             Bu kanun, 9 madde ve 2 geçici maddeden ibarettir.

             Bu Kanun’la, 23 Mayıs 1928 tarih ve 1322 sayılı “Kanunların ve Nizamnamelerin Suret-i Neşir ve İlânı ve Mer’iyet Tarihi Hakkında Kanun”da sayılan basım ve dağıtım işlerini yapmak ve ayrıca genel ve katma bütçeli dairelerle, özel idare ve belediyelerden kamu iktisadî teşebbüsleri, özel ve tüzel kişilerden basım işleri ile ilgili siparişleri almaya ve bu siparişler dolayısıyla her türlü işlemlere girişmeye yetkili olduğu hükmü getirilmiştir.

             Söz konusu Kanun’un 3 üncü maddesinde Basımevi İşletmesinin döner sermaye kaynakları sayılmakta, 4 üncü maddesinde Döner Sermayede çalıştırılacak ücretli personelin kadrolarının tespiti Maliye Bakanlığı’nın görüşü alınarak Başbakanlıkça tespit olunacağı, bu personele ait ücretlerle işçilerin fazla mesai ücretlerinin Döner Sermaye’den ödeneceği hükmü yer almaktadır.

             13 Kasım 1971 tarih ve 7/3434 sayılı Bakanlar Kurulu Kadro kararında 3 üncü dereceden (1) Mütedavil Sermaye İşletme Müdürü kadrosu bulunmaktadır.

             7/3434 sayılı Kararnameye ek, 21 Nisan 1978 tarih ve 7/15264 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında 2 nci derece (1) adet  Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürü, 3 üncü derece (2) adet Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdür Yardımcısı kadroları yer almaktadır. 27 Şubat 1980 tarih ve 8/397 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında da yukarıda sözü edilen (3) adet kadro aynen muhafaza edilmiştir.

             1322 sayılı Kanunda sayılan basım ve dağıtım işleri ile bunlarla ilgili diğer işleri yapmak üzere 20 milyon lira döner sermayeli Başbakanlığa bağlı olarak kurulan “Basımevi Döner Sermaye İşletmesi  Müdürlüğü”nün sermayesi; 23.2.1989 tarih ve 3523 sayılı Kanunla 1 ve 2 nci maddeleri değiştirilerek 4 milyar liraya, Bakanlar Kurulu’nun 3.5.1990 ve 90/427 sayılı kararıyla sermaye miktarı 4 milyardan 8 milyar liraya, 20.12.1991 tarih ve 91/2540 sayılı kararıyla da 16 milyar liraya yükseltilmiştir.(x)

             c – Görevleri

             Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün görevleri, “Başbakanlık Merkez Ünitelerinin Görev Yetki ve Sorumluluk Rehberi”nde şöyle yer almıştır.

             a) Genel ve katma bütçeli dairelerle, özel idare ve belediyelerden, kamu iktisadî teşebbüslerinden, özel ve tüzel kişilerden basım işleriyle ilgili siparişleri almak,

             b) 1322 sayılı Kanun’da belirtilen basım ve dağıtım hizmetleriyle ilgili iş ve işlemler yapmak,

             c) Döner Sermaye Muhasebe ve Ayniyat İşlemlerini Basımevi Döner Sermaye Yönetmelik Hükümlerine uygun biçimde yürütmek,

             d) 852 sayılı Başbakanlık Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanun ve Başbakanlık Basımevi DönerSermaye Yönetmeliği’ndeki hükümleri uygulamaktır.

——————————

(x)    Sermaye 14.12.1997 tarih ve 23200 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 11.12.1997 tarih ve 4313 numaralı Kanunla 100.000.000.000,– TL.’ye

         6.2.1998 tarih ve 23250 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 98/10564 numaralı BKK ile 300.000.000.000,– TL.’ye,

         4.12.1999 tarih ve 23896 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4.11.1999 tarih ve 99/13597 numaralı BKK ile 600.000.000.000,– TL.’ye 28.10.2000 tarih ve 2214 sayılı Resmi Gazete^de yayımlanan 31.08.2000 tarih ve 2000/1313 numaralı BKK ile 1.000.000.000.000.- TL’ye yükseltilmiştir.