RESMİ GAZETE HAKKINDA BİLGİLER

 

 

          Resmi Gazete’nin Kısa Tarihçesi:

          Osmanlı Devletinin çıkardığı Takvim-i Vekayi dünyanın en eski Resmi Gazetelerindendir. II. Mahmut döneminde 11 Kasım 1831 yılında Takvim-i Vekayi olarak haftada birgün yayınlanan Gazetenin “Resmi” olan bir bölümü bugünkü Resmi Gazetenin nüvesini oluşturmaktadır. 1878 yılında yayımı durmuş, 1891 yılında yeniden yayıma başlamış bir müddet sonra tekrar kapanmıştır. Meşrutiyeti müteakip 15 Eylül 1908 tarihinde yeniden faaliyete geçirilmiştir. Son nüshası 2 Kasım 1922 tarihini taşımaktadır.

          TBMM’nin 23 Nisan 1920 tarihinde teşekkülünden sonra dahi İstanbul Hükümetince bir yandan Takvim-i Vekayi’nin neşrine devam edilirken 7 Teşrinievvel 1336’da (1920) TBMM Hükümetinin Resmi Gazetesi olarak CERİDE-İ RESMİYE haftada bir yayınlanmak üzere çıkarılmaya başlanmıştır. Bu Gazetenin yayınında da zaman zaman aksamalar olmuştur. 10 Eylül 1339 (1923) tarihini taşıyan 22 nci sayıdan itibaren Resmi Ceride adı altında yeniden yayıma başlanmıştır. Ancak yayında gene aksamalar  olmuştur. Bakanlar Kurulunun Mayıs 1341 tarih ve 1970 sayılı kararnamesi ile yürürlüğe konulan “Resmi Ceridenin Sureti Muntazamada Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrası” hakkındaki Talimatnamenin kabulüyle muntazaman yayına geçmiştir.

          Resmi Ceride 17 Aralık 1927 tarihini taşıyan 763. sayısından itibaren Türkİye Cumhurİyetİ Resmİ Gazete adını almış olup o günden bugüne muntazaman yayınlanmaktadır.

          Resmi Gazete’nin Hazırlanışı:

          a) Mevzuat Bölümü: 23.5.1928 tarih ve 1322 sayılı “Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlânı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun”da sayılan mevzuat, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünde hazırlanmaktadır.

          b) İlân Bölümü: Diğer Kanunlara göre Resmi Gazete’de yayınlanma mecburiyeti olan (Yargı,  İhale, Çeşitli) ilânlar İşletme Müdürlüğümüzde hazırlanmaktadır.

          Basımı: Resmi Gazete’nin basımına, basıla emri verildikten sonra İşletmemizde saat 23.00’den  itibaren başlanmaktadır. (Mükerrer sayılı Resmi Gazeteler hariç)

          DaĞItIm Şeklİ:

          1 – Cumhurbaşkanlığına ve Başbakanlığa İşletme personeli tarafından elden teslim edilmektedir.

          2 – Listeli ve bantlı dağıtım şeklinde posta ile yapılmaktadır.

          3 – Ankara’daki abonelerden bir kısmı abonelik kartları ile İşletmeden bizzat almaktadırlar.

          RESMİ GAZETE INTERNET

·         ·         ·         ·         Resmi Gazete Internet ortamında ücretsiz olarak hizmete sunulmuştur. (www.basbakanlik.gov.tr)

         

RESMÎ GAZETE’YE ABONE OLMAK İSTEYENLERİN DİKKATİNE...

       Bilindiği üzere Resmî Gazete’nin baskısı sadece Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesinde yapılmakta ve abone işlemleri ile dağıtımı yine İşletmemiz kanalıyla yapılmaktadır.

          Resmî Gazete’ye abone kabul etme yetkisi münhasıran İşletmemize ait olduğundan ve doğrudan İşletmemize başvurulması gerektiğinden üçüncü şahıslar tarafından düzenlenen abone sözleşmesi hiç bir şekilde İşletmemizi bağlamamakta ve herhangi bir mükellefiyet yüklememektedir.

          Ayrıca, Resmî Gazete’yi “Elektronik Resmî Gazete” adı altında Internet aracılığı ile pazarlamaya çalışan hiçbir özel kuruluşla İşletme Müdürlüğümüzün sözleşmesi yoktur.

          İleride meydana gelebilecek bir takım mağduriyetin önlenebilmesi açısından bu açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

 

RESMİ GAZETE VE TBMM TUTANAK DERGİSİ ABONE USUL VE

ŞARTLARI İLE RESMİ GAZETE PERAKENDE SATIŞ

FİYATLARINA AİT ESASLAR

         

          Madde 1 – T.C. Resmi Gazete ile TBMM Tutanak Dergisinin abone süresi bir yıldır. Resmi Gazete’ye, müracaat tarihini takip eden aybaşında; Tutanak Dergisine, 1 Eylül tarihinde abone kaydedilir. Tutanak Dergisine yeni abone olmak veya abonelerini yenilemek için 1 Eylül tarihinden sonra müracaat edeceklerin abonelikleri, müracaat tarihini takip eden Eylül ayından itibaren yapılır.

          Abone ücretleri peşin olarak alınır. Posta giderleri abone olana ait olup, abone bedeli ile birlikte alınır.

          Madde 2 – Resmi Gazete’nin yurtiçi yıllık abone bedeli KDV dahil, PTT ücreti hariç, 120.00 TL.’dir.

          Yurtdışı abone bedeli : Uçak posta ücreti ve KDV dahil 350 $ dır.

          Madde 3 – TBMM Tutanak Dergisinin bir toplantı yılına ait yıllık abone bedeli KDV dahil, PTT dağıtım ücreti hariç 120.00 TL.’dir.

          Madde 4 – Müteakip senenin Resmi Gazete ve Tutanak Dergisi abone bedelini, abone bitiş tarihinden önce ödemeyenlerin aboneleri yenilenmez.

          Geçmiş günler için abone kaydı yapılmaz.

Abone bedelleri “Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi” veznesine yatırılabileceği gibi, bu adrese banka havalesi ile de gönderilebilir. Gönderilme gideri aboneye aittir.

          İlgili banka ve hesap numarası; T.C. Ziraat Bankası Ankara/Kamu Girişimci Şubesi Bakanlıklar/ANKARA Şubesi nezdindeki TR460001002532036797755014 nolu hesap.

          Madde 5 – Herhangi bir sebeple abonelerin eline ulaşmayan Resmi Gazete ve Tutanak Dergisi, 15 gün içinde istenildiği takdirde parasız gönderilir.

          Madde 6 – Resmi Gazete’nin abone haricindeki talep sahiplerine günlük perakende satış fiyatı 96 sayfaya kadar KDV dahil 30 Kr.’dir.

96 sayfayı geçen Resmi Gazete’lerin her 32 sayfası için perakende satış fiyatına KDV dahil 10 Kr.. ilave edilir. Günü geçmiş gazetelerin gönderme ambalaj ve posta ücreti alıcıya aittir.

          Madde 7 – Resmi Gazete’nin günü geçmiş sayılarının, yayın tarihinden 1 yıl öncesine kadar mevcudu varsa perakende satışı yapılır.

          Daha önceki yıllara ait Resmi Gazete’lerin günü geçmiş sayılarını almak isteyenlere, masrafı alıcıya ait olmak üzere, fotokopisi verilir.

          Madde 8 – Bu bedellere, yıl içinde meydana gelecek maliyet artışları ile posta ücretlerindeki artışlarda yansıtılır.

          Ayrıca, İşletmemiz 488 sayılı Kanunun 8. maddesi hükmünce, damga vergisine tabi değildir.

          Madde 9 – 02/01/2002 tarih ve 24628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ESASLAR” yürürlükten kaldırılmıştır.

          Madde 10 – Bu esaslar 01/05/2002 tarihinde yürürlüğe girer.

                                                                         RESMİ GAZETE İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

Yönetim Yeri

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Adresi

Vekaletler Caddesi Başbakanlık Merkez Bina P.K. 06573

Kızılay / Ankara

Dizgi ve Basıldığı Yer ile Abone ve İlan İşleri

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Adresi

Anafartalar Mah. Erguvan Sok. No:2   06030 Ulus Altındağ/ ANKARA

Dağıtım: (Abonelere ve Perakende Satış)

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

 

Abonelik Şartları


 


Yurtiçi

       Resmi Gazete Yıllık Abone bedeli (KDV dahil) 120.00 TL'dir. Resmi Gazete'nin PTT kanalıyla gönderilmesi halinde 75.00 TL. posta ücreti ilave edilir. Resmi Gazete abone bedelleri doğrudan İşletme veznesine yatırılabileceği gibi T.C. Ziraat Bankası Ankara/Kamu Girişimci Şubesi Bakanlıklar/ANKARA Şubesi nezdindeki TR460001002532036797755014 nolu hesaba da havale edilebilir. Abone kaydı yapılabilmesi için vezne makbuzunun ibrazı veya banka dekont suretinin abone açık adresini (Posta Kodu ile birlikte) belirtilen bir yazı ekinde mutlaka İşletmemize gönderilmesi gereklidir. Abone bedeline ilişkin vezne makbuzunun veya banka dekont suretinin içinde bulunulan ayın en geç yirmisine kadar işletmeye intikali halinde takip eden ayın başından itibaren Resmi Gazete, aboneye gönderilmeye başlanır

 

Yurtdışı


      Uçak posta ücreti ve KDV dahil 350 $ dır.

 

Önemli :           Yurtiçi ve Yurtdışı abone bedellerine, yıl içinde meydana gelecek maliyet artışları ile posta ücretlerindeki artışlarda yansıtılır.

                                İşletmemiz 488 sayılı Kanunun 8. maddesi hükmünce damga vergisine tabi değildir.

            Bu konuda bilgi almak istenirse

          Tel : 0312 312 68 35     (İlgili Şube Müdürü)

                  0312 310 32 55  / 129 (Abone Servisi)

        Faks : 0312 311 81 85