Abonelik Usül ve Şartları
Abonelik Süresi
MBS T.C. Resmi Gazete abonelik süresi 1 yıldır. Resmi Gazeteye müracaat tarihini takip eden ay başında abonelik başlatılır.
Abonelik Ücreti
MBS Abonelik ücreti peşin olarak alınır. Posta giderleri aboneye ait olup abone bedeli ile birlikte alınır.
.
MBS Yurtiçi ve Yurtdışı abonelik bedellerine, yıl içinde meydana gelecek maliyet artışları ile posta ücretlerindeki artışlar da yansıtılır. İşletmemiz 488 sayılı kanunun 8.maddesi hükmünce damga vergisine tabi değildir.
.
Yurtiçi Abonelik Resmi Gazetenin Yurtiçi yıllık abonelik bedeli KDV. ve PTT.Ücreti dahil 195.00-TL'dir.
Yurtdışı Abonelik Uçak, posta ücreti ve KDV dahil $350 dır.
Ücret Ödeme
MBS Abone bedelleri Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi veznesine yatırılabileceği gibi aşağıdaki Banka Hesabına banka havalesi ile de gönderilebilir. Havale gönderme giderleri aboneye aittir.
.
T.C. Ziraat Bankası    Ankara/Dışkapı Şubesi nezdindeki 3679775-5001 nolu hesap.
Abonelik Sürecinin Başlatılması
MBS Abone kaydı yapılabilmesi için vezne makbuzunun ibrazı veya banka dekont suretinin abone açık adresini (Posta Kodu ile birlikte) belirten bir yazı ekinde mutlaka işletmemize gönderilmesi gereklidir. Abone bedeline ilişkin vezne makbuzunun veya banka dekont suretinin içinde bulunulan ayın en geç yirmisine (20) kadar İşletmemize intikali halinde takip eden ayın başından itibaren Resmi Gazete aboneye gönderilmeye başlanır.
Posta ve sair problemler
MBS Herhangi bir sebeple abonelerin eline ulaşmayan Resmi Gazete sayıları 15 gün içerisinde istenildiği taktirde parasız gönderilir.
Perakende Satış
MBS Resmi Gazete abone haricindeki talep sahiplerine günlük satış fiyatı 96 sayfaya kadar KDV. Dahil 30 Kr.'dir.
MBS 96 sayfayı geçen Resmi Gazetelerin her 32 sayfası için perakende satış fiyatına KDV.dahil 10 Kr. ilave edilir.
Eski Sayılar (Arşiv)
MBS Resmi Gazete'nin günü geçmiş sayılarının yayın tarihinden 1 yıl öncesine kadar mevcudu olmak şartıyla   perakende satışı yapılır. Günü geçmiş gazetelerin gönderme ambalaj ve posta ücreti alıcıya aittir.
MBS Daha önceki yıllara ait Resmi Gazetelerin günü geçmiş sayılarını almak isteyenlere, masrafı alıcıya ait olmak üzere fotokopisi verilebilir.

Bu bedellere yıl içinde meydana gelecek maliyet artışları ile posta ücretlerindeki artışlar da yansıtılır. Ayrıca, İşletmemiz 488 sayılı kanunun 8.maddesi hükmünce, damga vergisine tabi değildir.

Ana Sayfa