BAŞBAKANLIK
BASIMEVİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
KURULUŞU HAKKINDA KANUN

 

Kanun Numarası : 852
Kabul Tarihi : 10/4/1967
Yayımlandığı R.G. : 19/4/1967/12577
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 6, Sayfa: 1835

            Madde 1 – (Değişik : 25/12/2003 - 5034/1 Md.)

             23.5.1928 tarihli ve 1322 sayılı Kanunların ve Nizamnamelerin Suret'i Neşir ve İlanı ve Mer’iyet Tarihi Hakkında Kanunda sayılan basım ve dağıtım işlerini yapmak üzere Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuş bulunan Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesinin sermayesi, kendi kaynaklarından ve kurum kârından karşılanmak kaydıyla 15 (onbeş) trilyon liraya yükseltilmiştir. Bu miktar ihtiyaç halinde Bakanlar Kurulunca bir katına kadar artırılabilir.

             Madde 2 – Basımevi İşletmesi genel ve katma bütçeli dairelerle özel idare ve belediyelerden, kamu iktisadi teşebbüsleri ile özel ve tüzel kişilerden basım işleri ile ilgili siparişler almaya ve bu siparişler dolayısiyle her türlü işlemlere girişmeye yetkilidir.

            (Ek fıkra: 25/12/2003 - 5034/2 md.) Basımevi işletmesi, işletme için gerekli olan yatırımları yapabilir.

             Madde 3 – Basımevi İşletmesinin döner sermayesi :

             a) Başbakanlık bütçelerinde özel bir bölüme konulacak ödeneklerden,

             b) Halen Başbakanlık Basımevinde mevcut olan ve bu basımevine ait bulunan makine, demirbaş eşya ve malzeme, basılmış kitap, kıymetli kâğıt ve her türlü ilkel maddelerle bu işletmeye devrolunacak taşınır ve taşınmaz Hazine mallarının bir Komisyon tarafından takdir ve tespit olunacak halihazır değerleri tutarlarından,

             c) Döner sermayenin işletilmesinden elde edilecek kârlardan,

             d) Her türlü ayni ve nakdi bağış ve yardımlardan, terekkübeder.

             (Değişik : 25/12/2003 - 5034/3 md.) Bu sermaye 15 (onbeş) trilyon liraya veya Bakanlar Kurulunca artırılacak miktara tamamlandıktan sonra, kârlar Hazineye yatırılır.

             Madde 4 – Döner Sermayede çalıştırılacak ücretli personelin kadroları, Maliye ve Gümrük Bakanlığının mütelâası alınmak suretiyle Başbakanlıkça tespit olunur. Bu personele ait ücretlerle işçilerin fazla mesai ücretleri döner sermayeden ödenir.

             Madde 5 – Döner Sermayenin hesap usulleri, alım - satım ve işletme işlemleri ile abone ve sipariş işleri Başbakanlık ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak Yönetmelik esaslarına göre yürütülür.

             Madde 6 – Döner sermaye işleri 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine ve Sayıştay’ın sarftan önce vizesine tabi değildir. Ancak döner sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve giderler için bütçe yılı sonundan itibaren en geç 3 ay içinde düzenlenecek bilânço ve ekleri, gider ve gelir belgeleri ile birlikte Sayıştay Başkanlığına verilir. Bilanço ve eklerinin tasdikli birer örnekleri de aynı süre içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilir.

             Madde 7 – 1322 sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce mal sandıklarına yatırılmış olan abone bedelleri, bütçeden döner sermayeye tahsis edilen meblâğdan işletme fonuna aktarılmak suretiyle hesaben tasfiye edilir.

             Geçici Madde 2 – Çeşitli bütçelerden satınalınmış olup halen Başbakanlık Basımevinde kullanılmakta bulunan makina, alet ve malzeme, bir komisyon tarafından takdir edilecek halihazır değerleri tutarları ödenmemiş sermayeye mahsup edilmek üzere, bedelsiz olarak işletmeye devrolunur.

             Madde 8 – Bu Kanun yayımını takibeden mali yılbaşında yürürlüğe girer.

             Madde 9 – Bu Kanun hükümlerini Başbakan ve Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür.

 


(*)    (1, 2) Bu maddede belirtilen sermaye miktarı Bakanlar Kurulu’nun 3.5.1990 tarih ve 90/427 sayılı Kararıyla 4 milyardan 8 milyar liraya, 20.12.1991 tarih ve 91/2540 sayılı Kararıyla 8 milyardan 16 milyar liraya  yükseltilmiştir. (Bkz. R.G.: 29.12.1991- 21096)

         Sermaye 14.12.1997 tarih ve 23200 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 11.12.1997 tarih ve 4313 numaralı Kanunla 100.000.000.000 TL.’ye;

         6.2.1998 tarih ve 23250 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 98/10564 numaralı BKK. ile 300.000.000.000 TL.’ye;

         4.12.1999 tarih ve 23896 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4.11.1999 tarih ve 99/13597 numaralı BKK. ile 600.000.000.000 TL.’ye yükseltilmiştir.

         28.10.2000 tarih ve 24214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 31.08.2000 tarih ve 2000/1313 numaralı BKKile 1.000.000.000.000 TL.’ye yükseltilmiştir.

        30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 25.12.2003 tarih ve 5034 sayılı kanun ile, 852 sayılı Kanun'un 1. maddesinde yapılan değişiklik sonucu 15.000.000.000.000 TL.’ye yükseltilmiştir.